Poradna

Pokud potřebujete poradit, neváhejte mne kontaktovat. Základní poradna je zdarma.

Daň z nemovitostí v roce 2019.

Pro majitelel nemovitostí, kdyří nabyli nemovitost v roce 2018, koupí darem či jinak, se blíží termín podání přiznání k dani z nemovitosti. Tento termín je konec ledna 2019.

Předmětem přiznání daně z nemovitosti jsou pozemky, zdanitelné stavby a jednotky ( bytové nebo nebytové)

Tuto daň platí vlastník pozemku, stavby nebo jednotky, v případě, že není znám, musí tuto povinnost plnit uživatel nemovitosti nebo i nájemce v příípadě pronájmu od SPÚ nebo Správy st. hmotných rezerv.

Podávat daňové přiznání je povinností v případě, že jste nabyli nemovitost v r. 2015 nebo i v případě, že se změnily výměry Vaší nemovitosti. V případě, že to tak není, není zapotřebí daňové přiznání podáva. Podává se jen jednou a poté již hradíte daň každoročně v termínu úhrady této daně.

Pokud podáte přiznání později než ve stanoveném termínu, tedy konce ledna, již Vám hrozí sankce , úroky z prodlení ve výši 0,05% z výše stanovené daně za každý den prodlení maximálně však 5% nebo 300 000 Kč.

Daňové přiznání je zapotřebí podat na příslušný Finanční úřad (FU) podle místa bydliště nebo sídla firmy. Pokud nelze, protože nemáte ani jedno v působnosti krajského FU v místě, řídíte se tím, kde se nemovitost nachází.

Pokud máte zřízenu a aktivní datovou schránku, je povinností podat prostřednictvím datové schránky.

Přílsušné formuláře najdete na webu finanční správy, s výpočty si můžete pomoci internetovými kalkulačkami.

Nově lze platit tuto daň prostřednictvím SIPA. Pomocné video jak, můžete shédnout na stránkách finanční správy.

Platba daně z nemovitostí v roce 2019

Termín platby daně je do konce května 2019, pokud jste nepodávali nově přiznání, zemědělci a chovatelé ryb musí povinnost platby splnit do konce srpna 2019. Pokud by Vám příslušela platba vyšší než 5000,-Kč, potom si ji můžete rozložit do 2 splátek.

Nájem bytu

Od 1.1.2014 je v účinnosti nový zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahrazuje starý občanský zákoník účinný od konce roku 2013. Nájem bytuse řídí novým zákonem ihned od počátku účinnosti nového zákona.

Obecně nájemní vztah mezi smluvními stranami vzniká uzavřením nájemní smlouvy a to i jinou formou než písemnou. Na rozdíl od nájmu, který směřuje k užívání nemovitosti, je nový pojem Pacht. Pachtýř svým přičiněním obhospodařuje nemovitost tak, aby z ní měl výnos.

Ve smlouvě o nájmu za účelem bydlení není možné omezovat práva nájemníka daná zákonem nebo uložit nájemci povinnosti, které by jej zvlášt závažný způsobem omezovaly.

Zákon však vyžaduje, aby nájemní smlouva o nájmu bytu byla uzavřena vždy písemně. V případě že není uzavřena písemně, tak neplatnosti smlouvy se může dovolat pouze nájemce tedy nikoliv pronajímatel.

Právnická osoba nemůže být nájemníkem bytu za účelem bydlení, nemá totiž potřebu bydlení.

Pro bydlení lze užívat i prostory, které byly zkolaudovány jako nebytové, pokud je hodlá nájemce využívat pro bydlení. Prostory však musí splňovat kvalitu stavebně-technickýh a hygienických předpisů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte mne, e-mail: a.knapova@volny.cz. , ráda je pro Vás zodpovím.